Follow

Het spoort op en vervolgt.

Ze willen nu ook bepalen welke reclames u wel en niet leuk moet vinden.

Daarvoor gebruiken ze dit type argumenten:
"Dat dit nu een redelijk op zichzelf staand voorbeeld is, neemt niet weg dat er een trend waarneembaar is." Het is dus een op zichzelf staand voorbeeld, en toch is het een trend?

Het artikel bevat meer drogredeneringen. Zo zonde om bij een belangrijk onderwerp als seksueel kindermisbruik zo slordig te redeneren. Dit doet meer fout dan goed.

om.nl/actueel/nieuws/2023/01/2

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.