Follow

werd niet (!) veroordeeld voor pedofilie want dat is immers niet strafbaar.
Hij werd veroordeeld voor seksueel kindermisbruik. Dat is wel strafbaar.
hln.be/celebrities/voor-pedofi @hln_be

Meer weten over het verschil tussen pedofilie en seksueel kindermisbruik: check www.Pedofilie.be

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.