Follow

Als u mij zoekt,
ik ben weer terug naar Twitter
totdat ik natuurlijk daar opnieuw wordt verbannen.

Want pedofiel zijn én ook nog eens een genuanceerde mening: nee, dat kan natuurlijk niet bestaan op zo'n net medium als Twitter.

Maar ja... er zitten wel mensen die ook echt over mijn onderwerp praten. Dat is een groot verschil met Mastodon. Daar is het ssshhhttt... muisstil.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.