Nässyn jäällä oli taas paljon porukkaa, melkein sai jonottaa. Varjoliitäjätkin veti.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.