@jonne Kuitti, hyvä että saadaan joku jolla on enemmän kokemusta mukaan. Jitsi-linkki tulee olemaan jitsi.hacklab.fi/trehacklab

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.