@raketti Matriisissa on muuten :hacklab.fi jossa lätistään suomeksi aiheesta. Ei potkita vaikka olisi muukin kuin rintsikka.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.