@raketti Käyttöliittymän kieli ja sallitut kielet ei liity toisiinsa mitenkään, käyttöliittymässä sen todnäk voi vaihtaa mieleisekseen. Kielirajotuksia on lähinnä sen takia että instanssin ylläpitäjät pystyy moderoimaan tapahtumia.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.