Perustettiin avoimesta datasta keskustelua varten pikaviestinkanava. Löytyy tällä hetkellä vain Matrixista nimellä :hacklab.fi mutta sillataan tarpeen mukaan muihinkin viestimiin (IRC, Telegram, Discord..). matrix.to/#/#avoindata:hacklab

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.