بنیاد موزیلا هم به زودی یک نمونه از #ماستودون به نشانی mozilla.social بالا میاره.

blog.mozilla.org/en/mozilla/mo

می‌شه درخواست عضویت داد الان!

Follow

@ahangarha

اگر موزیلا کاری که با ماتریکس کرد رو با ماستودون هم بکنه انتظار میره بعد از مدتی نمونه ماستودون موزیلا عمومی بشه همونطور که نمونه ماتریکس الآن عمومی شده.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.