هر روز چند نفر جدید به جمع #ماستودون فارسی اضافه می‌شن. ضمن ابراز خوش‌حالی از این موضوع لازمه دوباره تاکید کنم که لطفا همگی نرید روی یک نمونه، مخصوصا mastodon.social.

بخش مهمی از اهمیت و ارزش ماستودون در عدم تمرکزه.

#نرم‌افزار_آزاد

Follow

@ahangarha

یکی از برنامه‌های من برای آینده ایجاد یه نمونه از این بدون تمرکز‌ها برای خانواده هست. برند خوبی هم داره و دستکم ماتریکس رو خودمون استفاده میکنیم و سرعت ردوبدل پیام‌ها بین دو کاربر روی یه سرور ماتریکس بیشتر هست.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.