Follow

RT @twitt_odg
🔴 L'acord per l'ampliació de l'aeroport és una mesura sense sentit, innecessària, que respon als interessos privats d'@aena, els grans capitals immobiliaris i del turisme massiu.

La inversió de 1.700 M€ hauria de destinar-se als serveis públics essencials. twitter.com/eldiarioes/status/

· · Moa · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.