Follow

RT @minatouropinono
europapress.es/galego/noticia-

Continúa a reiteración dos apoios contra un proxecto denegado, inviable e carente de toda credibilidade da mina de , despois da Diputación da Coruña na semana pasada.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.