Follow

RT @Ecoloxistasou
Hoxe no 30 días de alegacións ao de 50mw, que comparte infraestruturas co PE Treboada de 50mw e PE Neboada de 50mw.

ZEC Ancares-Courel

@Xunta esiximos unha denegación á fraudulenta fragmentación deste 3 macroparques ‼️⚠️‼️

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.