Follow

RT @JoseLuisRamos15
Se o Cobre da Mina de Touro é un Mineral Estratéxico como defende a empresa, entón estou en contra da súa privatización en mans desa empresa.

A transición enerxética eficaz é a de reducir o consumo, e para iso non fai falla máis cobre.

contrainformacion.es/los-vecin

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.