Follow

RT @MandeoMarinas
🛑🛑 INDIGNACIÓN NO RURAL GALEGO por unha
información da @lavozdegalicia
 Un texto a favor dos parques eólicos disfraza de nova periodística un contido
promovido pola compañía enerxético EDPR


sigue o fío 🧵

· · Moa · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.