Follow

RT @adtgalicia
Conclusión da conversa con Xavier Simón do OEGA, para 1 transición enerxética xusta será clave as e ter un sistema enerxético máis transparente, descentralizado, democrático, equitativo, ecolóxico, feminista e xusto bit.ly/3HuWxn5

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.