Follow

RT @TanquemM
ℹ️ Esteu tots convidats a assistir a l’assemblea general de la Plataforma @tanquem_can_mata el proper dia 11 de Desembre a les 11 hores a la Sala d’actes de la Biblioteca de Masquefa.

🗓 L’ordre del dia serà:
- Renovació de càrrecs
- Accions de futur

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.