با این سرعت اینترنت ایران، تورنت خیلی بدرد میخوره!

@nimafanniasl
بدون این سرعت اینترنت هم خیلی به درد می‌خوره

@nimafanniasl
برای من همیشه سرعت دانلود از تورنت به مراتب پایین‌تر از سرعت دانلودم بوده، حس می‌کنم اینا که می‌گن تورنت سرعتش بالاتره دارن ایسگاه می‌کنن.

@mohammad @nimafanniasl
@danialbehzadi
آخ دقیقا !
ضمن اینکه وقتی ساعت اخر بسته ۳۰ گیگ ماهانه ۲ تا ۷ صبح ۹ هزار تومنی ایرانسل میشه این سرعت رو گرفت :
2022-06-18 06:37:09 (6.82 MB/s) - ‘archlinux-2022.06.01-x86_64.iso’ saved [903163904/903163904]
چرا تورنت ؟
( گفتم ارچو بگیرم ببینم چجوریاس ، میگن اسکریپت نصب اسان داره ! )

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.