نگارش ۱ آراسته منتشر شد 🎉
آراسته یک ابزار خط‌فرمان برای ساخت ascii-art از نوشته‌های فارسی است.
مشابه ابزارهای toilet و figlet برای نوشته‌های فارسی.
امروز به نگارش ۱ رسید و می‌تونید ازش استفاده کنید.
این‌جاست: github.com/ekm507/araste

لطفاً ستاره هم یادتون نره 😁

Follow

@erfanekm فکر کنم از کد ها فهمیدید دارم چیکار میکنم :))

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.