واقعا چیکار کنیم؟ vpn ام دیگه کانکت نمیشه...

@nimafanniasl واقعا
دیگه درمونده شدم
امیدی ندارم

@rootcutgame1 @nimafanniasl

اگر یک VPS ایران و یکی هم خارج بخرید من میتونم براتون تنظیماتش رو انجام بدم که وصل شید

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.