نظرتون درباره این چیه که الان زیرونت رو دانلود کنید و یه peer باشید که کسایی که اینترنتشون داخلی شده بتونن پیام بفرستند؟

@nimafanniasl
اصن چی هست ؟ حیف نت زیادی ندارم ولی یکم توضیح بده

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.