سرور های جدید شدوساکس هست؟ میگن از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۴ قراره اینترنت قطع بشه :(

@nimafanniasl
ی کانال دارم پره از این شدوساکسا ، بدم ؟

@nimafanniasl qoto.org/@rootcutgame1/1090426
قطعی 100 درصد
فقط اگر تور وصل نشد هی قطع و وصل کن تور بالا میاد.

@rootcutgame1 ممنونم، داره دانلود میشه :)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.