من رو لپ تاپ وی پی انم وصله اما رو گوشی نمیشه، میشه دسترسی این وی پی ان کلش رو باز کنم رو شبکه که گوشی از تنظیمات proxy بهش وصل شه؟

خب فهمیدم چی کار کنم، listen-address رو تو کانفیگ privoxy بجای 127.0.0.1:8118 کردم 0.0.0.0:8118 :)

Show thread

@nimafanniasl
بستگی به وی‌پی‌ان داره

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.