والپیپر های چرت گنوم 43 که @shmf1385@khiar.net گفته بود درست بود.
این یک امتحان الهی از سمت گنوم است تا بفهمد چقدر کاربر واقعی دارد.

@rootcutgame1 @shmf1385@khiar.net واقعن والپیپراش بدن.

@nimafanniasl @shmf1385@khiar.net میخواد ببینه چش و ابروشو دوست داری یا واقعا دوسش داری؟

@rootcutgame1 @shmf1385@khiar.net من که خود گنومو دوس دارم :))

@nimafanniasl @shmf1385@khiar.net من بعد از این گنوم احتمالا به گنوم ایمان بيارم
گنوم تو 42 چیزم شد.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.