تموووووم شو دیگه اه 😂

با سرعت لاکپشتی داره حرکت میکنه.

Show thread

@nimafanniasl
ازون موقع من چند تا توزیع و فیلم گرفتم ، هنوز مال ط تموم نشد ؟

@sudo از چه isp ای سرویس میگیرید؟

@nimafanniasl
خیلی وقته ک وایفای نداریم، با ایرانسل دارم دانلود میکنم، اون قبلنا ک وایفای داشتیم با ۱ مگ بر ثانیه میرفت !

@sudo adsl ها که آشغالن الان، اما ایرانسل خیلیییی خفنه!

@sudo هنوزم تموم نشده :| ، فکر کنم adsl ما خیلی بده، باید از اول با اینترنت همراه میزدم.

@nimafanniasl

عی ب حق ۵ تن همین ک رسید ۹۹ درصد قطع ش و بعدش ک زدی ادامه رو ، بیاد از اول !

@sudo نگران نباشید، یبار اتفاق افتاده 😂 😑

@nimafanniasl برای همین فایل ؟ همین دانلود ؟ 😂😂😂

@nimafanniasl
عی بابا چ شانسی ، پس نفرینمو پس میگیرم 👌😂

@sudo یه چهل مگ موند که تموم شه، مرسی که پس گرفتید وگرنه بدبخت شده بودم 😂

@nimafanniasl
قربانت ، کاری نکردم ، وظیفه بود 👌😎

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.