رامه کار نکرد، وااااات؟

@drcode لینیج بیست هم همین الان واسه گوشیم اومد، بزودی باید تستش کنم.

@nimafanniasl
با زخمی که از لینج خورم دیگه بهش نگاه هم نمیکنم.
فقط miuiهای خود شده رو میریزم.

@nimafanniasl
هیچکدوم از قطعات سخت‌افزاری به غیر صفحه نمایش رو لینج درست کار نمی‌کرد.
رام اصلی رو هم که بعدش فلش زدم بود نمی‌شد.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.