چیز فارسی ای شبیه به fortune نیست؟

@nimafanniasl

ابزار fortune خودش زبان نداره و اون جمله‌هایی که نشون می‌ده در یک سری فایل هستند.
من اینجا یک مخزن دارم که می‌خوام فایل‌های فارسی رو بسازم و توش بگذارم. اینجا فعلاً مجموعه‌ای از تک‌بیت‌های فارسی هستند:
github.com/ekm507/fortune-pers

که قراره محتوای این مخزن هم که شامل گفتاوردهای بزرگان هست بهش افزوده بشه:
github.com/garpoz/jomle

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.