حوصله ام سر رفته، اینترنت زیاد خوب کار نمیکنه و کار هام رو خوب نمیتونم انجام بدم. دیروز home alone 2 رو دیدم، خیلی عالی بود مثل یکش، اما فیلم دیگه ای پیدا نمیکنم که دوست داشته باشم.

@nimafanniasl
انیمه ببین!
خودم weathering with you رو می‌پرستم.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.