نظم نوین جهانی....
پادشاه جدید...
جنگ اوکراین جدید....
جنگ یونان جدید....
جنگ ایران...
جنگ آذربایجان جدید...
و به زودی جنگ تایوان جدید....
پ.ن:عکسی که ایلان ماسک چند ماه پیش منشتر کرد.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.