از رسانه های معاند خارجی و رسانه های داخلی اخبار رو پیگیری نکنید.
از دوستان توییتر و رسانه های تلگرام پیگیری کنید.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.