اگر نتتون ملی شده و تورتون کار نمیکنه و تو تلگرام با پروکسی ملی وصلید میتونید از ربات @GetBridgesBot استفاده کنید و ازش پل بگیرید.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.