🔴دبیر شورای امنیت روسیه: امسال جام جهانی برگزار نخواهد شد، اتفاقی در چند هفته آینده رخ خواهد داد!

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.