عجیب است.
وقتی از اپلیکیشن #ماستودون استفاده می‌کنم، مدام با این پیام خطا مواجه می‌شوم!
حتی برنامهٔ تاسکی هم این مشکل را دارد!

در زمان استفاده‌اش روی فایرفاکس هیچ مشکلی نیست.

@afshin
من چند تا نمونه رو تست کردم. فعلا qoto.org و persadon.com کار میکنن. ولی
mastodon.social, mas.to, c.im
کار نمیکنن. عجیبه که دسته جمعی چندتاشون قطعه با Tusky.

@behdev ماستودون سوشال طبیعیه
mstdn.social
mastodon.online
khiar.net
mstdn.io
tokhmi.xyz
social.tchncs.de
کار میکنن؟

@rootcutgame1
گزینه ۳ و ۵ کار نمی‌کنن. اما با فیلترشکن همشون کار می‌کنن. کار اینترانته ولی عجیبه. رو نسخه وب اینطور نیست.

@rootcutgame1
جالب شد قضیه. الان خیار با تاسکی اومد بالا. اما تخمی تو نسخه وب هم نمیاد.

@behdev خیار قبن ناپایدار
الان ارزش داره مهاجرت کنم به mstdn.social?

@rootcutgame1 @behdev
مگه mas.to چشه ؟ من ک مشکلی ندارم ک

@sudo @behdev با نثر و فیلترافکن مشکل داره
تازه این نمونه onion هم داره

@rootcutgame1 @behdev
من مشکلی ندارم با فیلترشکن !
Onion چیه باز تو ماستودون ؟

@sudo @behdev بابا دامنه آدرس های دارک وب و تور onion هست

@rootcutgame1 @behdev@mas.to
آره. امکانات جالب و بیشتری هم داره به‌خاطر استفاده از فورک glitch ماستودون.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.