بعد از اینکه DNS را روی مرورگرم تغییر داده بودم، جست‌وجوی امن خاموش شده بود.
نمی‌دانم چطوری دوباره روشنش کرده‌اند!
به‌محض اینکه ... را قطع می‌کنم، جست‌وجوی امن دوباره روشن می‌شود!

دوستان، شما DNS سراغ دارید که این مشکل را حل کند؟
فقط می‌خواهم مجبور نباشم مدام ... را روشن نگه بدارم.

Show thread

@afshin برا گوشی میتونید از InviZibIe Lite استفاده کنید که هم ... را دارد و هم dns
اموزشش داخل اکانتم هست

@rootcutgame1
نه، برای فایرفاکس روی لپ‌تاپم می‌خواهم.
البته اگر ... را روشن کنم، مشکل حل می‌شود، اما نمی‌خواهم دائماً روشن باشد.

@afshin اگر برای فایرفاکس میخوای برو در تنظیمات فایرفاکس و در بخشی که پروکسی رو ست میکنی(میشه آخرین گزینه اولین تنظیمات) برو و تیک آخرین گزینه رو بزن و سیوش کن

@rootcutgame1
منظورتان این‌جوری است؟
با وجود فعال بودنش باز هم قفل کودک را نمی‌توانم باز کنم!
قبلاً درست کار می‌کرد.

@afshin بله
اگر کار نمیکنه یه آموزش dnscrypt داخل اکانتم برای گنو/لینوکس دارم

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.