Gentes para seguir y ser seguidas en fediverse.
@kozzak @aderieg @calafou @Xosequiroga @soberaniamicologica @titi @dulzet @petapouca@mastodon.social @CIEsNO @publiclab @xanbaldaio@todon.nl

Follow

O saulo é un grande persoeiro. Teremolo por @calafou en xaneiro probando a sua maquina de monitorizacion de augas cas compas do @imvectech 🤘🤘🤘🤘

@kozzak @aderieg @calafou @Xosequiroga @titi @dulzet @petapouca@mastodon.social @CIEsNO @publiclab @xanbaldaio@todon.nl @saulojacques

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.