Follow

Mutluluk - zor bir durumdayken, sizin için değerli olan birine tutunursunuz. Ve yalnız olmadığını anlıyorsun.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.