Follow

Bir insanın yüzü her zaman iç dünyasını yansıtır ve düşüncenin renksiz olduğunu düşünmek yanlıştır.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.