Follow

"Tarzınız, şöhretiniz veya paranızın olması fark etmez. İyi bir kalbe ve alçak gönüllülüğe sahip değilseniz değersizsiniz."

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.