Follow

Birbirimize yardım ettiğimizde hayat inkar edilemez derecede güzeldir ❤️ Nezaket destek ve hizmet eylemleri sayesinde sadece ihtiyacı olanların hayatlarını olumlu yönde etkilemekle kalmıyor aynı zamanda kendi yaşamlarımızı sayısız şekilde zenginleştiriyoruz.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.