Follow

Bazılarının algıları, senin yaptıklarına kapalıdır.
Emeğini,
Sevgini,
Çabanı görmezler.
Israr etmek, bir yerden sonra kendine saygını zedeler.
Ne demişti Zarifoğlu;
Onca sevgiye rağmen kalbi filizlenmemişse, toprağı sen değilsindir...!

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.