Follow

İyi bir dosttan beklenmedik bir arama diliyorum... Bir fincan mis kokulu kahve... Karşılıklı sevgi... Ve yaşama isteği uyandıran hoş küçük şeyler... Günaydın!!!🙏😇

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.