Follow

Bazı kapıları kapatıyorum, gurur veya kibirden değil, sadece başka bir yere götürmedikleri için...

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.