Follow

Günaydın😃😌
Bataklık değil gök yüzüne bakın.
Kusurlara takılan güzellikleri göremez unutmayın. Ayrıca hiç birimiz mükemmel değiliz hatırlayın.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.