Follow

Hayat yolunu takip ederek yolunu zorlaştıran her şeyi pişmanlık duymadan geride bırakmayı öğrenmelisin kötü anılar ve eski şikayetler geçmiş hatalar ve geçmiş hayal kırıklıkları ve en önemlisi artık onlarla aynı yolda olmadığını sözleriyle ve eylemleriyle kanıtlamış insanlar ...

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.