Follow

Gece olunca,
Kendinle başbaşa kalınca,
Günün muhasebesini yaptıktan sonra,
Aklın sakin, ruhun dingin, vicdanın rahatsa,
Başını yastığa rahat koyabilirsin.
Dünyanın en huzurlu insanı sensin.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.