Follow

“Sabah hep gelir. Bütün acıların, sıkıntıların, umutsuz görünen karanlıkların üzerine hep güneş doğar. Yeniden ve yeniden. İyi ki!
Nefis bir gün olsun hepimize.”
▫️
Günaydın

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.