Follow

Yeni deneyimler kazandıkça öğrendikçe gelişiriz
bu hayatın Yolculuğunu kucaklayın kendini keşfetmeye açık ol ve kendini kim olduğun için seni kutlayan ve takdir eden destekleyici ve kabul edici bireylerle çevrele etrafını😇👍

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.