Follow

Bazen insanlar senden başka kimseye ihtiyaçları olmadığını ve senin de ihtiyacın olmadığını fark ederek sana geri dönerler
Ne neşe ne zevk ne acıma ne de aşk yaşarsın
Hiç bir şey..
Asla geç değildir
Bazen de artık gerekli değil derler.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.