نه به تحریم‌های نژادپرستانه

موج محکومت هجوم ارتش روسیه به اوکراین هر روز جلوهٔ جدیدی پیدا می‌کند. پس از تحریم تیم‌های ورزشی ظاهرا اکنون نوبت به تحریم جامعه IT رسیده است؟ کاری درستی است؟ fediverse.blog/~/آزاد/نه%20به%

Follow

@ahangarha
درست بودن یا نبودن این کار که معلومه، چون غرب اینکار رو کرده خوبه. یادتون رفته چشماشون آبیه؟ یادتون رفته موهاشون طلاییه؟

@RezaHoss@qoto.org متاسفانه ته ماجرا همینه. چون ما می‌گیم و چون ما می‌کنیم خوبه.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.