Follow

A veure, tinc una pregunta un tant infantil si voleu, però que mai he sabut veure la resposta. Aquí va!

Els fons d'inversió especialitzats en la compra de vivendes, quin benefici produeix a la ciutadania? Perquè em sembla que amb les seves maniobres especulatives, el que fan en realitat, es fer pujar el preu de la vivenda de forma artificial amb el proposit de obtenir més beneficis per la seva venda i, al mateix temps, provoquen que cada vegada sigui més dificil adquirir una vivenda per la gent normal, o aconseguir-la de lloguer.

La vivenda es un dret que es veu mermat i disminuit per agents socials, com els fons inversors per exemple, a part de la evolució normal del mercat.

Crec que es podria trobar una solució sense necessitat d'intervenir o regulant per decret. Simplement pujant l'impost de venda per ajudar a la construcció de vivendes socials. Establir una escala en que segons el preu de venda que l'impost sigui més car. També les vivendes socials no es podran vendre fins passats 50 anys i així evitar que hi faltin vivendes.

També, als fons d'inversió pujar-hi els impostos cada any, fins que marxin i liquidin el seu estoc.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.